Lůžková rehabilitace pro pacienta po amputaci

Jistě jste se několikrát za svůj protetickou činnost po vybavení pacienta protézou setkali s otázkou, jak více pacientovi pomoc s nácvikem a manipulací s kompenzační pomůckou, kterou jste mu právě předali.

Postupem doby se začíná prohlubovat spolupráce protetického světa s fyzioterapií, a tak je nyní již možné najít protetická pracoviště, která spolupracuji s blízkým pracovištěm fyzioterapie, nebo mají dokonce svou fyzioterapeutku přímo na firmě.

Během mé několikaleté praxe s amputovanými pacienty se mi velice tato spolupráce osvědčila. Nejenom očima pacienta vypadá proces vybavování za přítomnosti protetika a fyzioterapeuta více profesionální, taktéž spolupráce těchto dvou „odvětví“ přináší slíbené ovoce, jak v komunikaci s pacientem, v nastavení protézy, tak s úsporou času obou odborníků. Když se totiž pracuje jako tým, vše jde rychleji , efektivněji a kvalitněji.

Pacient tedy odchází z protetického zařízení za kratší dobu, vybaven vhodnou protézou a instruován samostatným cvičením, které slouží jako záruka lepším zítřkům. A ruku na srdce, nechtěli bychom z jakéhokoliv zařízení, které poskytuje služby zákazníkům, odcházet právě s tímto  pocitem spokojenosti a naplnění svých potřeb?

V tomto článku bych tedy chtěla poukázat, na co má každý pacient pojištěný v ČR nárok a předala bych vám zde postup, jak docílit fyzioterapie u našich pacientů z hlediska lůžkové rehabilitace.

Každý pojištěnec, který je vybaven kompenzační pomůckou, má právo zažádat svou pojišťovnu a následně možnost hospitalizace na rehabilitační klinice. Pacient má právo si zvolit zdravotnické zařízení podle svých požadavků a přání.

Dle nové metodiky VZP-17/2013 s platností od 1.1.2016 by se měl pacient řídit těmito pokyny pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotnických služeb a zdravotními pojišťovnami.

Léčebně rehabilitační péči v odborných léčebnách pro dospělé doporučuje ošetřující lékař. V případě, kdy je pacient indikován k lůžkové léčebně rehabilitační péči z vlastního sociálního prostředí, podává pojišťovně návrh registrující praktický lékař.

V případě indikace léčebně rehabilitační péče ošetřujícím lékařem při hospitalizaci podává pojišťovně návrh právě tento ošetřující lékař. Žádá-li překlad do jiného zařízení, pak podává návrh pojišťovně a kromě toho ještě předává kopii návrhu spolu s překladovou zprávou přímo léčebně, do které je překlad předjednán.

Návrh se podává buď na čtyřdílném tiskopisu „ Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně “, který je vytištěn pomocí počítače, nebo elektronicky prostřednictvím datového rozhraní.

Návrh léčebně rehabilitační péče, jak již bylo zmiňováno, se skládá ze čtyř dílů. Na jednotlivých očíslovaných dílech tiskopisu je v záhlaví vyznačeno, pro koho jsou určeny:

•    díl 1 - ošetřujícímu lékaři léčebny k dokumentaci (potvrzená objednávka léčebně)
•    díl 2 - k vyúčtování
•    díl 3 - reviznímu lékaři k dokumentaci
•    díl 4 - navrhujícímu lékaři k dokumentaci


Postup vyplňování tiskopisu je následující. Navrhující lékař vyplní všechny požadované údaje kromě oddílu „Stanovisko revizního lékaře“ a zajistí podpis pacienta nebo jeho zákonného zástupce pod prohlášením.

K vyplnění jsou tyto údaje - kód pojišťovny, IČP, odbornost, datum, diagnóza základní a vedlejší.

Dále se vyplňuje:

•    Ev. číslo – na jednotlivé díly tiskopisu návrhu (originál PC i jeho kopie) se uvádí evidenční číslo, které si doplňují podle svých potřeb příslušní lékaři a odborní pracovníci.
•    Číslo návrhu – číslo návrhu přidělené pojišťovnou.
•    Rok návrhu – zadá pojišťovna.
•    Pacient – uvede se příjmení a jméno, číslo pojištěnce (tj. číslo uvedené na průkazu pojištěnce) a úplná a přesná adresa bydliště včetně PSČ. Číslo telefonu a dále kontaktní emailová adresa (důležité údaje pro léčebnu i pojišťovnu).
•    Zákonný zástupce – je-li pacientem osoba nezpůsobilá k právním úkonům, uvedou se všechny předtištěné údaje o zákonném zástupci takového pacienta.
•    Indikace – do vydání předpisů definujících indikace pro léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně se indikace neuvádí.
•    Typ – uvede se příslušný kód I, II, nebo III.


Kód I. - překlad z lůžka na lůžko (návrh vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci)

Kód II - pokud ošetřujícím lékařem při hospitalizaci není požadován překlad z lůžka na lůžko

Kód III - v případě návrhu na hospitalizaci pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí

•    Zdůvodnění pobytu v léčebně: stručně se uvede důvod, pro který je nezbytné poskytnutí léčebně rehabilitační péče ústavní formou.
•    Navrhovaná léčebna: navrhující lékař vybere pro pacienta vhodné léčebné místo podle seznamu odborných léčeben s OD 00022 a uvede jej na lince 1, doplňkově i na lince 2. V případě překladu z lůžka na lůžko se uvede název léčebny po předchozím projednání ošetřujícího lékaře s určeným zástupcem léčebny.
•    Dne – uvede se datum vystavení návrhu. (Od tohoto dne začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Navrhující poskytovatel je povinen předat návrh do pěti pracovních dnů od data vystavení návrhu na příslušné pojišťovně, a to způsobem určeným jejím ředitelem.)

(V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči ihned po propuštění, s max. tolerancí 10 kalendářních dnů.)

Pokud se v případě návrhu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace nejedná o překlad z lůžka na lůžko, musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnosti.

V případě hospitalizace pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí nesmí termín nástupu přesáhnut dobu tří měsíců od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnosti.

Při schvalování žádosti o léčebně rehabilitační pobyt si navrhující lékař po vyplnění požadovaných údajů v návrhu ponechává díl 4, který zůstává ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Zbývající díly lékař odešle na jemu příslušné pojišťovně.

Pojišťovna do pěti pracovních dnů zajistí ověření formálních náležitostí, převezme návrh v rozsahu dílů 1-3 a zajistí vyjádření revizního lékaře.

STANOVISKO REVIZNÍHO LÉKAŘE

V této části návrhu revizní lékař příslušné pojišťovny schvaluje, upravuje nebo zamítá předložený návrh. Své stanovisko potvrdí podpisem, svou jmenovkou a čitelným otiskem razítka pojišťovny, vč. uvedení data posouzení návrhu.

Po potvrzení návrhu revizním lékařem a oddělení dílu 3 pro potřeby pojišťovny se odešle návrh, tj. zbylé díly 1 a 2 na určenou adresu léčebny - díl 1 si ponechává léčebna k dokumentaci a díl 2 přikládá k vyúčtování pro pojišťovnu.

Léčebna na základě potvrzeného návrhu, který obdržela od pojišťovny, zajistí předvolání pacienta na vhodný termín pobytu. Řádně vyplněný formulář navrhující lékař potvrdí svým podpisem, jmenovkou a čitelným otiskem razítka zdravotnického zařízení na každém dílu návrhu zvlášť. Bez těchto náležitostí, jakož i data vystavení (důležitý údaj pro plynutí stanovených lhůt) pojišťovna návrh nepřevezme.